Savetodavna služba

Savetodavna služba PSSS VRBAS, kao deo Savetodavne službe Vojvodine, sprovodi Godišnji program unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi, koji donosi Skupština AP Vojvodine za svaku kalendarsku godinu.

Cilj realizacije Godišnjeg programa je povećavanje nivoa informisanosti i znanja poljoprivrednih proizvođača, putem edukacije poljoprivrednih proizvođača vezano za tehnologije proizvodnje i nove trendove u pojedinim proizvodnim granama i drugih oblasti značajnih za unapređenje i razvoj njihovih proizvodnih delatnosti i razvoj seoskih zajednica u kojima žive i rade.

Posebna pažnja se se obraća na jačanju svesti o značaju očuvanja životne sredine i stvaranju navika za racionalnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja i mineralnih hraniva, čime se doprinosi očuvanju prirodnih resursa, a proizvodnja je ekonomičnija, kvalitetnija i zdravstveno bezbednija.

Samo savetodavci koji su upisani u Registar savetodavaca i imaju licencu za pružanje savetodavnih usluga mogu da učestvuju u realizaciji planiranih programa i projekata. Licenca za obavljanje savetodavnih poslova obnavlja se na 5 godina.

Savetodavni poslovi u poljoprivredi obavljaju se kroz sledeće aktivnosti:

    RAD SA PARTNERSKIM I OSTALIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

 •     Pružanje saveta i rad sa odabranim domaćinstvima na implementiranju određenih programa i unapređenju proizvodnje. Svaki savetodavac  sarađuje sa 20-30 odabranih gazdinstava i tokom  godine  obavi minimum 4 obilaska svakog gazdinstva koje prati kao partnersko, pruža savete i vodi evidenciju aktivnosti na gazdinstvu kako bi ti podaci bili upotrebljeni za dalje analize na nivou Vojvodine.

    EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

 •     Neposredno – posetom na farmi;
 •     Odgovorima na pitanja posredstvom telefona, mailom, dolaskom u prostorije PSS;
 •     Održavanjem zimskih predavanja (Svaki savetodavac  tokom  godine održi  najmanje 10 predavanja  po naseljenim mestima ili u okviru svoje        službe, na kome  prisustvuje  veći  broj poljoprivrednih proizvođača );
 •     Odrganizacijom poljskih radionica ( svaki savetodavac je dužan da u toku godine realizuje   minimum  5 radionica sa odabranom grupom poljoprivrednih proizvođača );
 •     Putem sredstava javnog informisanja (Saopštavanje informacija od značaja za   proizvođače i poljoprivrednu proizvodnju korišćenjem masovnih medija – lokalnih radio i TV stanica, lokalnih novina, Portala Poljoprivredne savetodavne službe APV i drugo );
 •     Izdavanjem biltena, brošura, poljoprivrednih informatora ( Izrada biltena, flajera i brošura vezanih za pojašnjavanje i bolje razumevanje određenih segmenata poljoprivredne proizvodnje, agrarne politike, zaštite životne sredine, prevencije bolesti biljaka i životinja i drugih oblasti od interesa za poljoprivredne proizvođače i populaciju, koja živi i radi na selu. Svaki savetodavac je pripremio najmanje pet tekstova, koji je objavljen u okviru biltena poljoprivredne stručne službe ili na flajer ).

    ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA 

 •      Održavanje dve manifestacije godišnje - Dani polja na kojima poljoprivredni proizvođači imaju  priliku da na jednom mestu vide niz sorti i hibrida i njihove potencijale i da od najeminentnijih stručnjaka dobiju sve neophodne informacije.
 •     Organizovanje  i učestvovanje u  mnogim  poljoprivrednim manifestacijama  na teritoriji koju pokriva PSS Vrbas kao što su: Srbobranske Brazde, Sajam meda, Dani krsturske paprike, Starinska žetva, Kucurska Žetva...

    RAD NA IMPLEMENTACIJI FADN PROJEKATA
    Računovodstvo na poljoprivrednim gazdinstvima  u Republici  Srbiji na odabranim gazdinstvima  i pružanje saveta o načinu vođenja računovodstva na

   34  FADN gazdinstava sa teritorije službe . 

 •     EDUKACIJA I USAVRŠAVANJE SAVETODAVACA ( putem seminara, kurseva, radionica, stručnih poseta, konferencija i slično ).
 •     MEDIJSKA PROMOCIJA I REZULTATA SAVETODAVNOG RADA ( putem unapređenje rada Portala Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine i izradu: propagandnih i edukativnih brošura, flajera, uputstava, plakata i drugih materijala ).
 •     REALIZACIJA PROJEKATA ( od interesa i značaja za Vojvodinu, kojima se doprinosi unapređenju savetodavnog rada, uspostavljanju saradnje i razmene iskustava u oblasti ruralnog razvoja, podrška projektima istraživanja i inovacija na lokalnom i  regionalnom nivou vezano za određene oblasti proizvodnje, uvođenje sledljivosti proizvodnje, nastavak realizacije započetih istraživanja, realizacija projekata kojima će se edukovati poljoprivredni proizvođači i ostvariti poboljšanje kvaliteta proizvoda i primeniti naučna saznanja u očuvanju životne sredine i očuvanja određenih specifičnosti poljoprivredne proizvodnje na području AP Vojvodine i drugo ). 
 •     UČEŠĆE POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE SLUŽBE AP VOJVODINE  NA POLJOPRIVREDNIM SAJMOVIMA


 

Top