Prognozno izveštajna služba zaštite bilja - Regionalni centar Vrbas

Prognozno-Izveštajna Služba zaštite bilja obuhvata metode i alate za praćenje i prognozu pojave štetnih organizama. Prognozno-Izveštajna Sužba zaštite bilja nastavila je rad na monitoringu štetnih organizama, važan za poljoprivrednu proizvodnju. Stalan monitoring na terenu i ove sezone sprovodiće se nad 39 štetnih organizama preko feromonskih klopki i svetlosnih lovnih lampi, dok je 58 štetnih organizama pod stalnim vizuelnim osmatranjima.

Princip rada Prognozno-Izveštajne Službe zaštite bilja, vezano za štetočine zasniva se na povezivanju biologije štetnih organizama, na utvrđivanju fenologije, odnosno na proveri do sada definisanih bioloških tačaka kod organizama koji su u monitoringu već nekoliko godina, ali i podizanju fenofenološkog modela za nove organizme.

Princip rada u praćenju patogena prouzrokovača bolesti zasniva se na povezivanju biologije štetnog organizma sa razvojem biljaka domaćina ovih patogena u određenim uslovima sredine. Preveravaju su se momenti ostvarenja infekcije, periodi inkubacije, procesi sporulacije i širenja patogena kao i momenti u kojima je neophodno preduzeti mere zaštite.

Cilj praćenja fenofaza biljaka na kojima se štetni organizmi razvijaju, zasniva se takođe na stalnom monitoringu faza razvoja i njihovim povezivanjem sa uslovima sredine (AMS). U ovoj sezoni, pored registrovanja faza razvoja, sprovodiće se monitoring i nad utvrđivanjem osetljivosti, odnosno tolerantnosti gajenih biljaka prema štetnim organizmima. Podaci dobijeni ovim vizuelnim pregledima useva pšenice, kukuruza i šećerne repe doprineće preciznijem izboru sortimenta za pojedina područja. Pored vizuelnih osmatranja po priznatim metodama rada, proveravaće se prisustvo patogenih gljiva laboratorijskim analizama.

U cilju registrovanja uslova u kojima se svi procesi događaju, od razvoja biljaka, razvoja štetnih organizama do njihove interakcije je praćenje meteoroloških elemenata. Instaliranjem automatskih meteoroloških stanica u usevima i zasadima, svakodnevno se u bazu meteoroloških elemenata prevlače podaci o registrovanim parametrima. Registrovanje meteoroloških podataka, pored osnovnog značaja za predviđanje ispunjenosti uslova pojave i širenja štetnih organizama, doprinosi i jačem razumevanju promena u fenologiji štetnih organizama i biljaka domaćina. Tako se na osnovu registrovanih promena sredine mogu objasniti promene značaja organizama koji do sada nisu bili važni za našu proizvodnju, može se objasniti povećanje intenziteta i broja generacija nekih štetočina.

U ovoj sezoni princip rada zasnivaće se i na proveri svih bioloških tačaka dobijenih u radu sistema. Registrovaće se uslovi potrebni za infekciju, latentni periodi kao i epidemijski periodi. Nastaviće se sa izradom matematičkih modela za fenologiju štetnih organizama.

Poljoprivredni proizvođači svakodnevno dobijaju informacije putem portala Prognozno-Izveštajne Službe www.pisvojvodina.com, putem SMS obaveštenja kao i preko medija (emisija Zelena prognoza) o pojavi, kretanju i drugim biološkim tačkama u razvoju štetnih organizama, kao i o merama kontrole, odnosno zaštite bilja.

Top