Oglas za otuđenje pokretne stvari - vozila u postupku javnog nadmetanja - licitacije

01.12.2021.

Poljoprivredna stručna služba Vrbas doo, Vrbas, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila dana 01.12.2021. godine raspisuje:

O G L A S
za otuđenje pokretne stvari – vozila
u postupku javnog nadmetanja – licitacije

Raspisuje se Oglas za otuđenje pokretne stvari - vozila u postupku javnog nadmetanja – licitacije, za sledeće vozilo:
a) putničko vozilo marke DACIA, model SANDERO, havarisano, boja S bela M, broj šasije: UU1B5220564646914, broj motora: H4BG412U036901, masa: 1084, vrsta goriva: benzin, godina proizvodnje: 2019, datum prve registracije: 20.12.2019.godine, registarske oznake: VS037-PL,

POČETNA CENA: 254.908,09 dinara

Podaci o predmetu otuđenja: Pregled vozila navedenog pod tačkom a) može se izvršiti na adresi "Autoservis Stojanov" Zrenjaninski put 16, Novi Sad, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova a više informacija se mogu dobiti u PSS Vrbas doo Vrbas, Kontakt osoba: Milan Bjelica, telefon: 062 555 320.

Cena: Ponuđeni iznos cene za otuđenje vozila mora biti veći od početnog iznosa iz oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 1.000,00 dinara. Plaćanje se vrši odjednom, neposredno nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača: nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja-licitacije, vozilo se prodaje učesniku licitacije koji je ponudio najvišu cenu.

Učesnici: Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica.

Podnošenje prijave: Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja - licitacije se podnose na posebnom obrascu koji se predaje pisarnici PSS Vrbas doo Vrbas do 10.12.2021.godine najkasnije do 11,00 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Za Komisiju za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila". Obrazac prijave se može preuzeti u pisarnici PSS Vrbas doo Vrbas, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije PSS Vrbas doo Vrbas.

Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja mora da sadrži:
- za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
- za pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

Uz prijavu za učešće u postupku javnog nadmetanja se podnosi:
- za fizička lica fotokopija lične karte,
- za pravna lica rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednih subjekata,
- uredno ovlašćenje za zastupanje (po potrebi),
- dokaz o uplati depozita.

Polaganje depozita: Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije utvrđuje se depozit u iznosu od 10 % od iznosa početne cene, koji se uplaćuje na račun br.340-1759-85, po modelu 97, poziv na broj 57240101419154, najkasnije do 10.12.2021.godine.
Održavanje postupka: Javno nadmetanje – licitacija će se sprovesti 13.12.2021.godine, u upravnoj zgradi PSS Vrbas doo Vrbas na adresi Majora Milorada Rađenovića 55, Vrbas, sa početkom u 12,00 časova. Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim ako je u postupku učestvovao najmanje jedan učesnik.

Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja - licitacije: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje pokretne stvari zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti u roku od tri dana nakon sprovedenog postupka. Učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Objavljivanje oglasa: Oglas će se objaviti dana 01.12.2021. na oglasnim tablama kao i na zvaničnoj internet prezentaciji.

 

Tekst oglasa možete preuzeti ovde.

Obrazac Prijave možete preuzeti ovde.

Top