Agrohemijska laboratorija

Služba za laboratorijska ispitivanja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije sa akreditacionim brojem 01-187 prema standardu SRPS ISO 17025:2006.

Agrohemijska laboratorija vrši ispitivanja zemljišta, organskih i veštačkih đubriva. Ispitivanja zemljišta mogu se podeliti na dve vrste ispitivanja: kontrola plodnosti i Nmin metoda.

Kontrola plodnosti zemljišta obuhvata određivanje ph vrednosti zemljišta u 1M kalijum hloridu i vodi, sadržaj karbonata u zemljištu, sadržaj humusa i ukupnog azota, sadržaj lakopristupačnog fosfora i sadržaj lakopristupačnog kalijuma. Na osnovu dobijenih rezultata korisniku se daje preporuka za đubrenje u smislu količine i vrste veštačkog đubriva.

Nmin metoda se primenjuje za određivanje sadržaja mineralnog azota i aktuelna je u periodu prolećne prihrane useva azotnim đubrivima. Sama metoda kao rezultat daje sadržaj mineralnog (NO3-) azota i sadržaj vlage, a kao preporuku korisnik dobija količinu čistog azota u kg/ha koji treba da doda na svojoj parceli.

Analizom veštačkih đubriva korisnicima se daje količina aktivne materije, a kod organskih đubriva iskazuju se sledeći parametri: ph vrednost, sadržaj suve materije, pepela i organske materije, amonijačni azot, ukupni azot, fosfor i kalijum.

Laboratorija poseduje svu potrebnu opremu kao i posvećeno i obučeno osoblje. Sva oprema se uredno etalonira i vrše se redovne međuprovere opreme kao i kontrole osoblja.

2014, 2015 i 2017. godine laboratorija za zemljište je učestvovala u PT šemama koje je organizovala BIPEA Francuska i u svim parametrima dobila zadovoljavajuće rezultate.

Korisnici usluga u svakom trenutku mogu dobiti pomoć i savet oko načina uzorkovanja zemljišta kao i detaljnih objašnjenja o potrebama i koristi od hemijskih analiza zemljišta koje laboratorija može da izvrši.

Top