Оглас за отуђење покретне ствари - возила у поступку јавног надметања - лицитације

01.12.2021.

Пољопривредна стручна служба Врбас доо, Врбас, Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари-возила дана 01.12.2021. године расписује:

О Г Л А С
за отуђење покретне ствари – возила
у поступку јавног надметања – лицитације

Расписује се Оглас за отуђење покретне ствари - возила у поступку јавног надметања – лицитације, за следеће возило:
а) путничко возило марке DACIA, модел SANDERO, хаварисано, боја S бела M, број шасије: UU1B5220564646914, број мотора: H4BG412U036901, маса: 1084, врста горива: бензин, година производње: 2019, датум прве регистрације: 20.12.2019.године, регистарске ознаке: VS037-PL,

ПОЧЕТНА ЦЕНА: 254.908,09 динара

Подаци о предмету отуђења: Преглед возила наведеног под тачком а) може се извршити на адреси "Аутосервис Стојанов" Зрењанински пут 16, Нови Сад, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова а више информација се могу добити у ПСС Врбас доо Врбас, Контакт особа: Милан Бјелица, телефон: 062 555 320.

Цена: Понуђени износ цене за отуђење возила мора бити већи од почетног износа из огласа. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 1.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, непосредно након потписивања купопродајног уговора.

Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: након спроведеног поступка јавног надметања-лицитације, возило се продаје учеснику лицитације који је понудио највишу цену.

Учесници: Учесници у поступку јавног надметања могу бити правна и физичка лица.

Подношење пријаве: Пријаве за учешће у поступку јавног надметања - лицитације се подносе на посебном обрасцу који се предаје писарници ПСС Врбас доо Врбас до 10.12.2021.године најкасније до 11,00 часова, у затвореној коверти са назнаком "За Комисију за спровођење поступка отуђења покретних ствари-возила". Образац пријаве се може преузети у писарници ПСС Врбас доо Врбас, или скинути са званичне интернет презентације ПСС Врбас доо Врбас.

Пријава за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи:
- за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања
- за правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат.

Уз пријаву за учешће у поступку јавног надметања се подноси:
- за физичка лица фотокопија личне карте,
- за правна лица решење о упису у одговарајући регистар привредних субјеката,
- уредно овлашћење за заступање (по потреби),
- доказ о уплати депозита.

Полагање депозита: За учешће у поступку јавног надметања-лицитације утврђује се депозит у износу од 10 % од износа почетне цене, који се уплаћује на рачун бр.340-1759-85, по моделу 97, позив на број 57240101419154, најкасније до 10.12.2021.године.
Одржавање поступка: Јавно надметање – лицитација ће се спровести 13.12.2021.године, у управној згради ПСС Врбас доо Врбас на адреси Мајора Милорада Рађеновића 55, Врбас, са почетком у 12,00 часова. Поступак јавног надметања сматра се успелим ако је у поступку учествовао најмање један учесник.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања - лицитације: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење покретне ствари задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити у року од три дана након спроведеног поступка. Учесник у поступку који не уплати купопродајну цену на дан потписивања купопродајног уговора, губи право на повраћај уплаћеног депозита.

Објављивање огласа: Оглас ће се објавити дана 01.12.2021. на огласним таблама као и на званичној интернет презентацији.

 

Текст огласа можете преузети овде.

Образац Пријаве можете преузети овде.

Top