Контакт

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Врбас д.о.о.
Адреса: 21460 Врбас, Мајора Милорада Рађеновића 55,
тел/фаx: 021/705-421, 704-739
ПИБ:101419154
Т.Р. 340-1759-85 Ерсте банка
МБ: 08073147
е-маил: [email protected]
директор: Огњен Васиљевић

 

Садашња Пољопривредна саветодавна и стручна служба Врбас је формирана давне 1959. године као станица за унапређење пољопривредне производње.
Својим радом покрива општине Врбас, Кула, Србобран и Бечеј где је у приватном и друштвеном власништву 142.000 ха обрадивих површина.
Поседујемо опремљене агропедолошку, семенску и фитосанитарну лабораторију.
Структура запослених је следећа: 4 дипл.инж. ратарства и повртарства, 4 дипл.инж. заштите биља, 2 дипл.инж. сточарства, 2 дипл.инж. хемије, 1 дипл.инж. електротехнике, 2 пољопривредна техничара.

Делатности које обавља ПССС Врбас:

 • Саветодавни послови
 • Контрола семенске производње
 • Извођење огледа
 • Контрола семенске робе за извоз
 • Послови мера заштите здравља биља
 • Прогнозно извештајни послови
 • Mакро и микро огледи свих биљних врста
 • Постављање огледа са пестицидима и хербицидима
 • Контрола производње семена на њиви и лабораторији
 • Н-мин и НПК анализе земљишта и квалитет вештачких ђубрива
 • Контрола расадничке производње
 • Послови регионалне службе за сточарство
 • Лабораторијска испитивања семена,  земљишта, стајњака и НПК минералних ђубрива
 • ДДД- послови и фумигација ускладиштене робе и складишног простора
 • Контрола квалитета меркантилне зрнасте робе
 • Прогнозно извештајана служба прати развиће и појаву штетних организама и даје препоруке за примену пестицида
 • У оквиру сточарске производње врши матичење и контролу продуктивности свих врста домаћих животиња као и избор грла за сајам
 • Ради на формирању удружења одгајивача домаћих животиња
 • Даје препоруке и израђује таблице за исхрану домаћих животиња и друге послове везане за добробит домаћих животиња

 

Top